1. Reimon

    [J-DRAMA] Otomen

    A live-action drama just broadcast on August 1, 2009 every Saturday. Otomen trailer Casts Masaki Okada as Asuka Masamune Sara Takatsuki as young Asuka Kaho as Ryo Miyakozuka Nanami Hinata as young Ryo Ryo Kimura as Hajime Tonomine Koji Seto as Yamato Ariake Kazuma Sano as Juta Tachibana...
Top