1. firestarter1331

    S.I.C. Kiwami Tamashii Side Basshar

    Toy Review: S.I.C. Kiwami Tamashii Side Basshar - YouTube
  2. firestarter1331

    Super RHF Side Basshar

    Toy Review: Super RHF Side Basshar and Kamen Rider Kaixa - YouTube
Top